Brandveiligheid

Vaak is het zinvol om voorafgaand aan discussies en opstellen  van Brandbeveiligingsplannen een inventarisatie op te zetten met doel en risico’s. Met  dit inzicht wordt door ons een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld conform Model IBB (Model Integrale Bouwveiligheid Bouwwerken).In het IPB liggen de eisen van opdrachtgever, bevoegd gezag en eventueel verzekeringsmaatschappij verankerd. In het IPB is dus ook terug te vinden hoe het zit met de vergunning- of meldingsplicht op grond van bouw-, gebruiks- en milieuregelgeving.

Het IPB beschrijft voor het betreffende individuele bouwwerk het geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen (BIO-maatregelen), de onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen. We noemen dit: het brandbeveiligingsconcept voor het onderhavige bouwwerk.

Voor de certificatie van brandblussystemen in standaard gebouwen en opslaggebouwen met gevaarlijke stoffen wordt door de overheid een Uitgangspuntendocument (UPD) gevraagd. De opzet van dit document komt voort uit het hierboven beschreven IPB.

De NVBR (Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding) heeft een Handreiking Certificatie Brandbeveiligingssystemen uitgegeven, waarin het UPD een onderdeel is van het certificeringstraject.

Bouwbesluit 2003

Binnenkort 2011 (?) wordt het nieuwe Bouwbesluit verwacht.

Bouwbesluit toetsingen + ontwerpadviezen verzorgen wij voor architecten, zgn. Quick-Scan Bouwbesluit. Hierbij valt te denken aan:

  • Brand – rook compartimentering
  • Vluchtwegen
  • Brandbestrijdingsmiddelen

Gelijkwaardigheid voor Brandcompartimenten groter dan 1.000 m² tonen wij aan middels Methode Beheersbaarheid van Brand 2007 incl. eventuele aanvullende eisen van de betreffende Veiligheidsregio (zgn. vuurlastberekeningen)

Gebruiksbesluit 2008

Voor ieder project wordt de eisen uit het Gebruiksbesluit meegenomen. Hierbij valt te denken aan:

  • Automatische brandmeldinstallaties
  • Niet-automatische brandmeldinstallatie (ontruimingsinstallatie)
  • Handblusmiddelen
  • Vluchtroute aanduidingen.

 

images

 
 
 
 
 
 
 
lidmaatschap op persoonlijke titel